Zaangażuj mnie, a nauczę się.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-576/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Wasilków

Wartość ogółem: 186188

Wydatki kwalifikowalne: 186188

Dofinansowanie: 186188

Dofinansowanie UE: 158259,8

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy w Wasilkowie/Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

NIP beneficjenta: 5420005550

Kod pocztowy: 16-010

Miejscowość: Wasilków

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

pomoc dla młodych, oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, www transport gov pl, kzk gop 118

yyyyy