Zajęcia dodatkowe dziś szansą na lepsze jutro

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-013/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Gowarczów

Wartość ogółem: 339415

Wydatki kwalifikowalne: 339415

Dofinansowanie: 339415

Dofinansowanie UE: 288502,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Gowarczów

NIP beneficjenta: 6581870489

Kod pocztowy: 26-225

Miejscowość: Gowarczów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (inne niż góry, wyspy lub słabo i bardzo słabo zaludnione obszary)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

co jest podstawowym elementem budującym nerkę, kino perła opole, www kompas pl, ten od stanowienia praw krzyzowka, katarzyna pytel, bs mstów, gdynia port, portal ostrowski praca, zslo biskupiec, logowanie urząd skarbowy, najważniejsze fundusze unijne, dotacja dla mikroprzedsiębiorstw 2021, polityka kto jest kim, dział obróbki plastycznej krzyżówka skojarz z prasami, druk upoważnienia, interesariusze przykłady, dużych, upoważnienie do podpisywania dokumentów wzór

yyyyy