Zajęcia dodatkowe szansą na lepszy rozwój.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-028/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Rędziny

Wartość ogółem: 145633,44

Wydatki kwalifikowalne: 145633,44

Dofinansowanie: 145633,44

Dofinansowanie UE: 123788,42

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy Rędziny

NIP beneficjenta: 9490492959

Kod pocztowy: 42-242

Miejscowość: Rędziny

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

promyk nadziei 100 streszczenie, język dla każdego dofinansowanie 2018, modern financial systems opinie, autostrada bursztynowa

yyyyy