Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-853/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Gmina: Szczuczyn

Wartość ogółem: 294514,44

Wydatki kwalifikowalne: 294514,44

Dofinansowanie: 264510,78

Dofinansowanie UE: 250337,27

Nazwa beneficjenta: Urząd Miejski w Szczuczynie

NIP beneficjenta: 7191009960

Kod pocztowy: 19-230

Miejscowość: Szczuczyn

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

aktywizacja, jak sie pisze niestety, biuro projektowe żory, bip parp, info wiejskie życie pl, relokacja pacjentów co to znaczy

yyyyy