Zajęcia pozalekcyjne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-389/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Gmina: Sanok

Wartość ogółem: 125945,92

Wydatki kwalifikowalne: 125945,92

Dofinansowanie: 125945,92

Dofinansowanie UE: 107054,03

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół Gimnazjum w Strachocinie

NIP beneficjenta: 6871852229

Kod pocztowy: 38-500

Miejscowość: Sanok

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

me 2020 polska, krzysztofory, joanna sarapata wiek, po infrastruktura i środowisko, rozliczenie ryczałtowe

yyyyy