Zapraszamy do przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-096/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina:

Wartość ogółem: 133243,99

Wydatki kwalifikowalne: 133243,99

Dofinansowanie: 131245,33

Dofinansowanie UE: 113257,39

Nazwa beneficjenta: Gmnina Gaszowice, Przedszkole Czernica

NIP beneficjenta: 6422776938

Kod pocztowy: 44-282

Miejscowość: Czernica

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012

szanowni, grupa zero rozszerzona, urząd pracy działdowo, lidl hrubieszów, diagnoza funkcjonalna definicja, pomoc dell, dotacja na małe gospodarstwa, prosze mi mowic po imieniu, urząd pracy w poznaniu

yyyyy