Zbudujmy most ku przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-012/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 364308,52

Wydatki kwalifikowalne: 364308,52

Dofinansowanie: 314238,52

Dofinansowanie UE: 309662,24

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Biała Podlaska/Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej

NIP beneficjenta: 5372335662

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

pup pulawy, matematyczno, nieobligatoryjny, mops pabianice

yyyyy