Zespoły przedszkolne w Gminie Szypliszki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-149/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Szypliszki

Wartość ogółem: 434911

Wydatki kwalifikowalne: 434911

Dofinansowanie: 413161

Dofinansowanie UE: 369674,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Szypliszki

NIP beneficjenta: 8442140707

Kod pocztowy: 16-411

Miejscowość: Szypliszki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

jak dostać dofinansowanie, sprawozdanie z-12 za 2020, w pracach nad wskazaną ustawą inicjatywa ustawodawcza należała do, tarcza energetyczna 2022, cena ryzyka 1995, źródeł, oslo skin lab skutki uboczne, green velo opinie 2018

yyyyy