Żorska Akademia Efektywnej Nauki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-322/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Żory

Gmina: M. Żory

Wartość ogółem: 1264562

Wydatki kwalifikowalne: 1264562

Dofinansowanie: 1264562

Dofinansowanie UE: 1074877,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Żory

NIP beneficjenta: 6511706371

Kod pocztowy: 44-240

Miejscowość: Żory

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Żory

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

startup, prawo ochrony środowiska 2021, logo unii europejskiej, opera przeglądarka, wyszukiwarka filtrów, platforma mieszkaniowa

yyyyy