Zrównoważony rozwój uczniów Gminy Niwiska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-026/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Niwiska

Wartość ogółem: 217675,53

Wydatki kwalifikowalne: 217675,53

Dofinansowanie: 217675,53

Dofinansowanie UE: 185024,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Niwiska

NIP beneficjenta: 8141588011

Kod pocztowy: 36-147

Miejscowość: Niwiska

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

pupklb, nakładające się zwolnienia lekarskie od różnych lekarzy, poznań głowny, cesja definicja, mikropożyczka, geneva trust polska opinie, dni świdwina 2019, fundacja onkologiczna rakiety, pup.opole.pl, minister właściwy do spraw gospodarki, dofinansowanie termomodernizacja, mamą wraca do pracy dofinansowanie do żłobka 2022

yyyyy